Algemene voorwaarden VDF & Partners Belastingadviseurs te Amsterdam

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdrachtnemer: VDF & Partners Belastingadviseurs gevestigd te Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32128077;
  b. Opdrachtnemer: de partij die opdracht geeft;
  c. Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen bestuurders van de opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, ongeacht of de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of personen. Degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud of aard en strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 5. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opdrachtnemer behoudt aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever is gehouden alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat opdrachtnemer deze voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft tijdig te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 7. De opdracht wordt uitgevoerd met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever verleent volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor opdrachtnemer voortvloeien.
 8. Opdrachtnemer kan ten behoeve van de voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden ter zake kundige derden inschakelen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden uit welke hoofde dan ook. Opdrachtnemer is gerechtigd namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 9. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
 10. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta plaats te vinden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 11. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag vervalt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of declaratie, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij binnen deze termijn geen kennis heeft kunnen nemen van de stukken, informatie of declaratie en nadien binnen 30 dagen alsnog heeft gereclameerd.
 12. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval dient te worden gedragen. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer ligt ter inzage ten kantore van de opdrachtnemer.
 13. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald vervallen vorderingen, bevoegdheden en verweren uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, na een jaar.
 14. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 16 april 2018 en van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.